Nieuwe Tijd

Al zeer veel over geschreven en gefilosofeerd, de Nieuwe Tijd. Maar wat is dat nou eigenlijk?

Eigenlijk wil het niet meer zeggen dan het overgaan naar een nieuwe dimensie (evolutionaire vooruitgang) waarin het vormen van ideeën over je zelf-liefde, de relatie tussen mensen en de levensstijl wordt gewijzigd. Klinkt nogal idealistisch, niet dan? Toch zit er wel iets in. Alleen is de term Nieuwe Tijd nogal beladen omdat men er vanuit gaat dat dit ook een daadwerkelijke periode gaat aangeven en niets is minder waar, want om dat te bereiken zal de meerderheid van alle mensen op deze aarde het verhoogd bewustzijn moeten aanspreken. En helaas, zover zijn we nog (lang) niet.

Dagelijks kijk ik om me heen en zie maar enkelen met een glimlach en open gestelde blik rondlopen. Een groet of glimlach terug krijgen ze zelden. Er lopen nog steeds zeer velen rond met de oude misvatte ideeën over welzijn en telkens worden de rijen achter mij in de duisternis langer. Agressie, onderdrukking, mishandeling, machtswellust, eigendunk, hooghartigheid en misbruik is zelfs toegenomen.”

Grote machten zijn aan het trekken om ons in het 3D tijdperk te houden om hun macht en bezit veilig te stellen en te behouden. Dit gebeurt voornamelijk door angst aanjagen met zogenaamde dreiging van terreur, oorlogsvoering, verhogen wapenarsenaal, intimidatie, verdeeldheid zaaien, discriminatie. Voorts maken ze dankbaar gebruik van de Romeinse stelling: geef ze brood en spelen. (nu: loonsverhoging en voetbal)

De verschuiving naar een vredelievender maatschappij gaat langzaam omdat de mensen die echt wel willen zich niet meer verenigen om te laten zien en voelen dat ze dit nu echt willen. Wil je de Liefde uitstralen, zul je deze moeten tonen. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook gebeurt door een ieder die de volgende stap wil maken of reeds gemaakt heeft. Dus zoek je medemens die ook wil op en doe steeds meer samen. Help elkaar om te groeien en verenig steeds meer gelijkgestemden.

De overgang naar een evenwichtige balans tussen het vrouwelijke en mannelijke is een onbetwistbaar onderdeel van de uitvoering naar de Nieuwe Tijd. Hierin zullen mensen zichzelf moeten treffen in hun binnenste om emoties en gevoelens toe te laten die zij tot dan blokkeerden. Dit zal zeker enige moeite gaan kosten en twijfel opwekken omtrent de weg die vervolgd dient te worden. Vaak ook zul je jezelf alleen voelen staan omdat niet duidelijk is welke kant je op moet en je niet gesteund voelt door je omgeving, want daar lopen nog steeds 3-D mensen rond. Juist hier komt het erop aan dat je zelf-liefde groot genoeg is om je Licht te laten branden voor jezelf, zodat je kunt gaan bouwen aan je zelf-vertrouwen. Het is ook helemaal niet vreemd om hierbij enige (professionele) hulp nodig te hebben. Tenslotte wil je graag verder en groeien naar een vrediger bestaan.

Hoe zijn we dan op het punt beland waar Gaia, moeder Aarde, zo verpest is door onze soort?

De mens is van oudsher een wezen dat zich openstelt voor verleiding(en). Door de tijd heen is bezit een middel geworden om aan te tonen dat je belangrijker bent en het beter kunt dan de andere mens. Dat is niet iets van het nu maar speelt door de gehele geschiedenis heen. Het is een machtsmiddel geworden en de massa heeft zich hierdoor laten leiden, letterlijk en figuurlijk. Laten leiden door de leugen en laten leiden door mensen die niet het beste met ons voor hadden en hebben. Eigenbelang van de leidende orde staat bij hen voorop. 

Voorbeelden:

  • Farao’s, stamhoofden, keizers, koningen, graven, baronnen welke door bezit en onderdrukking volksstammen belasting lieten betalen en slavernij gebruikten om hun eigen idealen te bereiken.
  • Hoogste voorgangers binnen de religieuze stromingen die hun volgelingen (vaak flink) lieten en nog laten betalen om zich te omringen met weelde en hun kerkelijke macht uit te dragen met mooie gebouwen en zelfs eigen mini-staten. 
  • Dichterbij het nu: ministers, presidenten, koningshuizen. Omringen zich met weelde en beslissen vanuit hun persoonlijke toekomstdroom die ze verwezenlijkt willen hebben. De massa slikt dit en betaalt haar belastingen, omdat ze een ander beeld krijgen voorgespiegeld, dat in uitgebreide programma’s en mooie bewoordingen, wordt verteld. Maar wat gebeurt na de kabinetsperiode van 4 jaar? De een na de ander krijgt een mooi baantje bij de instellingen en bedrijven die zij tijdens hun regeringsperiode ondersteund en geholpen hadden. Het middel was/is hun functie als minister en hun doel was/is zelfbevoordeling, zodat ze na hun politieke loopbaan een goed en gezapig leven konden gaan leiden als commissaris bij een bank, zorginstelling of multi-national. 

Waarom stemmen mensen dan op hen en waarom adoreren ze koningen en presidenten zo?

Inmiddels duizenden jaren lang is dit beeld erin gestampt en is dit een onderdeel geworden van hun gedachtegang en voorstelling van het leven dat zij moeten leiden hier op aarde. Het is een misvormd, leugenachtig beeld dat ze voorspiegelt dat het alleen op die wijze voor een ieder welvaart en groei kan bewerkstelligen. Dit ingeprente idee is nu net hetgeen ze overtuigt.

Ze denken het op die manier net zover te kunnen schoppen als degenen die aan de macht zijn, want die zijn toch net als zij? En hier zit nu juist de misvatting. Ze zijn niet net als wij. De massa van de mensen wil vrede en in een harmonieuze situatie leven, waarin je met liefde met elkaar kunt omgaan en steun aan elkaar hebt op de momenten dat dit nodig is. Maar het tegenovergestelde gebeurt, want de machthebbenden zijn altijd bezig met hun ego-trip en willen hun macht zeker stellen of nog verder uitbreiden en dit gaat altijd ten koste van de massa. Deze grote groep werkt hard, volgt de richtlijnen en betaalt haar belastingen en rentes, zodat het geld blijft vloeien naar de hoogste regionen. Dit wordt dan weer gebruikt om de macht verder uit te breiden. En vergis je niet, dit gebeurt in elk instituut dat je op dit moment kunt bedenken: regeringen, zorginstellingen, banken, maar ook bedrijven. Ja, ook het bedrijf waar jij voor werkt.

Door misbruik, leugenachtigheid en onderdrukking zijn armoede, honger en oorlogen aan de orde van de dag. Misbruik van de goedgelovigheid. Leugens over klimaat, milieu, kernwapens, geldstromen, aanbestedingen. Onderdrukking van zwakkeren door middel van oorlogsvoering, intimidatie en exploitatie van hun grondstoffen. 

De huidige zittende machthebbers zullen uit alle macht blijven proberen om een vereniging van de massa tegen te gaan. Verdeeldheid is hun streven en hun manier om de massa eronder te houden. 

Geloof, overtuiging en religie

Vanuit een zelfde denkbeeld zijn de religieuze stromingen ontwikkeld. Ten tijde van het oude Griekenland (toen nog mini-staten), Byzantium en Egypte heersten keizers en Farao’s welke verering instelden en oplegden in hun Goden. Er werden opperpriesters aangesteld, welke even eenvoudig ook weer werden afgezet en terechtgesteld als zij niet voldeden aan de wensen van de heersers. De Romeinen namen de vereringen van de oude Grieken in eerste instantie over, maar een latere keizer zag de overlevering van de verhalen over de perikelen in Noord-Afrika (Judea, Palestina, Egypte) en de mens Jezus en zijn aanhang als het ware verhaal en besloot dat de net gestichte kerk (katholieke stroming) de enige ware kerk was. Hiermee begon een nieuw tijdperk, dat weliswaar een lange weg te gaan had, maar tot heden ten dage nog steeds bestaat. Feitelijk gezien was dit de verbintenis tussen kerk en staat, welke voor beiden macht en rijkdom ging betekenen en wat nu nog steeds speelt in het politieke machtsspel. Normen en waarden worden gesteld en opgelegd vanuit een idee dat de oorsprong vindt in de geschriften die zijn opgesteld door de eerste kerken.

Waarom een Nieuwe Tijd Testament?

Tijdens mijn studie en in gesprekken met gelovigen en theologen, waarin ik de Bijbel, en dan spreek ik nu voornamelijk over het Nieuw Testament, heb neergelegd naast andere ideologieën heb ik bevestiging gevonden van wat ik al eerder dacht te hebben begrepen uit de geschreven vertellingen van de toenmalige auteurs. Namelijk dat de schrijvers zich een vrijheid hadden toegekend in het romantiseren van hun verhaal.

Vergis u echter niet. Ik ontken hier niet het bestaan van de personen Jezus, Maria, Jozef, Maria Magdalena en de apostelen. Ook ontken ik niet het bestaan van Mohammed. Zij hebben allen daadwerkelijk geleefd. Hoe ik dit kan zeggen en weten? Omdat zij in diverse geschriften uit verschillende tijden en gebieden (Egypte, Israël, Rome, Griekenland) worden genoemd in documenten van zowel geschiedschrijvers als notulisten van de senaten en toenmalige heersers.

Maar is niet elk verhaal geschreven in het aanzien des tijds? De verhalen uit de bijbel en ook die uit de koran zijn geschreven vanuit een perspectief van zowel Jezus als Mohammed, dat het einde der tijden zou aanbreken. Wellicht niet zo vreemd met al het geweld van dat moment, want de Byzantijnen, Perzen, Romeinen waren allen bezig hun gebieden uit te breiden en vernielingen, executies en onderdrukking beheersten de visie op een mogelijke toekomst. Een toekomst die volgens hen zeer spoedig ten einde zou komen door algehele vernietiging.

We zijn inmiddels bijna 1.500 tot 2.000 jaar verder en beide grote religies, het Christendom en de Islam hebben nog immer grote aanhang en navolging. En dat is ook, goed bezien, juist goed, want beide profeten hebben goede zaken in een daglicht gezet dat tot op dat moment ontkend werd. Er werd gepredikt vanuit een overweldigend gevoel van Liefde (vrede, de Zoon), omdat van daaruit een betere samenleving zou ontstaan waarin begrip, aandacht en wederzijds respect alledaagse aspecten zouden zijn. De profeten deden hun verhaal vanuit hun innerlijke gesprekken met het Licht (G’d, God, Allah, de Heer, De Bron) en verspreiden dit om zich heen door de mensen dit te vertellen maar voornamelijk te laten voelen door het tonen van mededogen, genade, vergeving, eerbied (respect) voor de medemens (zowel gelovigen als ongelovigen). Zij omarmden het Leven (Heilige Geest), het alom aanwezige gevoel van het Al dat de mens aanspoort zich te ontwikkelen tot een wezen dat alles om zich heen waardeert en respecteert.

Met andere woorden: de profeten waren lichtende voorbeelden voor de mensheid en verkondigden dit luid, ondanks alle tegenwerking van heersende machten, die overheersing en rijkdom belangwekkender vonden en de revolutionaire ideeën van de profeten zagen als een bedreiging.

Toch is uit de verkondigingen van beide profeten het geloof in een god ontstaan en de verafgoding van de vele door de mens verzonnen hogere machten verdreven.

Christendom en Katholicisme, Islam, Joods geloof, Hindoeïsme. Religies met gebedsruimten, geboden(verplichtingen), veroordelingen, goed en kwaad, donderpreken. Waar zijn de woorden van de profeten gebleven die spraken van vrede, liefde en vrijheid? Hoort bij vrij zijn niet ook de mogelijkheid tot belijden op je eigen wijze? Pas nu is de ommekeer duidelijk: meer dan 50 % van de mensen geven aan geen religie aan te hangen.

Boeddhisme komt het dichtst bij hetgeen velen onder ons wensen en is ook geen religie. Het is een levenswijze, een visie.

Nu zijn we zoveel verder. De mens heeft zich verder ontwikkeld en de wetenschap heeft al zoveel voor ons ontdekt en gegeven. De grote vragen echter:

  • Hoe groot is het universum?
  • Hoe is het leven op aarde ontstaan?
  • Is er een alwetende kracht?

Vragen waarop nog steeds geen antwoord is en wellicht nooit zal komen. Er zijn veel theorieën, maar ook deze spreken elkaar weer vaak tegen.

En daar kom ik op de vraag terug: waarom een Nieuwe Tijd Testament?

Omdat ik nog altijd van mening ben dat al dat geschreven wordt in het tijdsegment gezien dient te worden waarin dat gedaan werd. Het einde der tijden is niet gekomen, zoals de profeten meenden. Wat heeft 1.500-2.000 jaar aan geschiedenis en ontwikkeling toegevoegd aan de geschriften, het huidige bestaan en in hoeverre beïnvloedt dit de toekomst?

Want nog immer redeneren we vanuit en zijn we echt toe aan een periode van:

Licht, Liefde, Leven

Het Paradijs

Waar is die plek?

Het paradijs wordt nog altijd gezien als een bepaalde plek. Maar is dat wel zo?

Is het paradijs niet gewoon ons verlangen zelf? Ons allerdiepste ik dat thuis wil komen? Want laten we eerlijk zijn, we stellen ons altijd een sub-tropisch gebied voor met zon, mooie watervallen, prachtig groen. Adam en Eva uit een paradijs geworpen? En waarom spreken alle andere religies van een paradijs na de dood?

De aarde was bedoeld als een vredige plek, waar de mens kon groeien naar een bestaan waar verdraagzaamheid, liefde en onbaatzuchtigheid zouden heersen. Zie wat de mens er tot nu toe mee gedaan heeft. Vervuiling, verarming, misbruik, opwarming.

Op dit moment, anno 2019, zijn er meer mensen zoekende naar vrede, liefde en leven dan ooit. Het besef groeit dat dit zo niet door kan gaan. Wat stopt je dan??